Przyłącz się

Członkowie Stowarzyszenia
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym lub honorowym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

Przyjęcie członków
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający zdolność do czynności prawnych.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd na postawie indywidualnej, pisemnej deklaracji o chęci wstąpienia do Stowarzyszenia, w której kandydat zobowiązuje się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia i opłacania składek członkowskich.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji. Członkostwo wspierające nadaje Zarząd Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po nadaniu tytułu przez Zarząd.

deklaracja członkowska