Cmentarz Żabno

zdjęcia dokumentujące renowację
Tygodnik Śremski – 5 sierpnia 2011
komentarze

OPIS PROJEKTU
Nazwa projektu Pamiętajmy o cmentarzach… renowacja cmentarza ewangelickiego w Żabnie
Rodzaj projektu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
pobudzanie inicjatywy społecznej dla rozwoju życia społeczno-kulturalnego
Cel – upowszechnienie wśród mieszkańców wiedzy historycznej na temat społeczności ewangelickich w życiu naszego regionu
– uporządkowanie i renowacja starych cmentarzy ewangelickich
Odbiorca Społeczność gminy ze szczególnym uwzględnieniem wsi Żabno
Miejsce realizacji Żabno … zobacz opis cmentarza
PRZYGOTOWANIE PROJEKTU
Wielkość projektu Grupa wykonawcza: minimalna grupa – 5 osób członkowie PTZB
Koszty finansowe Zakup materiałów na przygotowanie okolicznościowego obelisku, krzyża, materiały eksploatacyjne – paliwo
Nakłady rzeczowe Wykorzystanie narzędzi ogrodniczych: łopaty, siekiery, piła łańcuchowa, wykaszarka do trawy, ciągnik, przyczepa.
Zespół wykonawczy Koordynator: Bogusław Kuik
Należy podjąć próbę zaangażowania środowisk lokalnych: OSP, młodzież szkół,
Członkowie TPZB: do 5 osób
Osoby spoza TPZB: optymalna grupa 10-15 osób
Terminarz – ze względu na rodzaj projektu zakłada się realizację w okresie maj-październik
Promocja projektu – ze względu na charakter projektu promocja jest zbędna
REALIZACJA PROJEKTU
Plan Realizacja czynności wg harmonogramu
Harmonogram – opracowanie harmonogramu i zakresu prac
– powiadomienie Woj. Konserwatora Zabytków i uzyskanie wytycznych nt. możliwych prac
– powiadomienie władz gminy (właściciela cmentarza w Żabnie) i uzyskanie akceptacji działań
– pozyskanie wolontariuszy do realizacji projektu
wolontariusze: członkowie TPZB, szkoły, lokalne organizacje społeczne
– pozyskanie środków finansowych i rzeczowych do realizacji projektu
kamień upamiętniający, drewno na krzyż
tablica informacyjna – sponsorzy indywidualni
– opracowanie dokumentacji wykonanych prac
Informacja – przygotowanie dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji projektu,
– zainteresowanie lokalnej prasy umieszczeniem krótkiej publikacji,
– opis realizacji projektu na stronie internetowej TPZB
– dokumentacja wewnętrzna TPZB