Statut

Statut Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873),  niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej TPZB Gniazdo.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Grzybno.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia jest realizowanie zadań w zakresie:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa przyrodniczego

– podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

– dbałości o środowisko naturalne, ochrony środowiska
działalności oświatowo-wychowawczej, kulturalnej oraz krajoznawczej

upowszechniania kultury fizycznej i turystyki

upowszechnianie wiedzy obywatelskiej i propagowanie postaw obywatelskich, a także działań wspomagających budowę i rozwój demokracji

podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– 94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego

94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / realizowanie zadań publicznych zgodnych z celami Stowarzyszenia.

– 94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / zgłębianie historii regionu, tworzenie bazy danych historii regionu

94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / kultywowanie tradycji historycznych regionu oraz ochronę i zagospodarowanie jego zabytków
– 94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / gromadzenie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych dotyczących historii terenu

– 94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / pobudzanie inicjatywy społecznej dla rozwoju życia społeczno-kulturalnego, artystycznego i sportowego regionu

94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
– 85.59.B – działalność nieodpłatna – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane / działalność edukacyjną związaną z propagowaniem historii regionu

– 94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się podobną tematyką lub szeroko pojętą tematyką ochrony dóbr kultury w kraju i za granicą

– 58.19.Z – działalność nieodpłatna – Pozostała działalność wydawnicza / wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia

– 94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / pobudzanie i koordynowanie inicjatyw społeczno-kulturalnych w środowisku

– 94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / promocję walorów historycznych, patriotycznych, kulturowych, turystycznych i inwestycyjnych regionu

– 94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz samorządowych, państwowych, stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw i osób fizycznych

94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / propagowanie i organizowanie imprez kulturalnych

– 85.51.Z – działalność nieodpłatna – Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych / propagowanie sportu i organizowanie imprez sportowych
– 94.99.Z – działalność nieodpłatna –
Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / organizację wystaw prac artystycznych amatorów oraz promocję twórców ludowych

94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / popieranie korzystnych dla mieszkańców wsi zmian w rolnictwie

– 94.99.Z – działalność nieodpłatna – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana / działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo i agroturystykę

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym lub honorowym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

3. Członkowie-założyciele stają się członkami Stowarzyszenia po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający zdolność do czynności prawnych.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd na postawie indywidualnej, pisemnej deklaracji o chęci wstąpienia do Stowarzyszenia, w której kandydat zobowiązuje się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia i opłacania składek członkowskich.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji. Członkostwo wspierające nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po nadaniu tytułu przez Zarząd.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 4. regularnego opłacania składek.

2. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym,

 2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia, nieodpłatnego uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia, nieodpłatnego korzystania ze sprzętu i pomieszczeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,

 3. korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,

 2. wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich,

– z powodu umyślnego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej decyzji. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 15

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V. Walne Zebranie Członków

§ 16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze. Zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem, listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób.

Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu.

W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 6. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,

 7. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 8. ustalanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Rozdział VI. Zarząd

§ 18

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

3. Skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia może zostać wybrany na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 19

1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 5. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd może udzielać innym członkom Stowarzyszenia pełnomocnictw ogólnych do dokonywania w imieniu Stowarzyszenia czynności w granicach zwykłego zarządu. 

Rozdział VII. Komisja Rewizyjna

§ 20

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

 1. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności

Stowarzyszenia i jego Zarządu,

 1. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

 2. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VIII. Sposób reprezentacji

§ 22

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes lub inny upoważniony członek Zarządu.

Rozdział IX.  Majątek Stowarzyszenia

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, ofiarności publicznej oraz darowizn, w tym darowizn podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanych na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych.

2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. W zakresie nabywania praw i obowiązków o wartości przekraczającej 25.000 EURO wymagana jest decyzja Walnego Zgromadzenia.

4. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

Rozdział X. Postanowienia końcowe

§ 24

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością głosów 3/5, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 25

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków kwalifikowaną większością głosów 3/5, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przekazany majątek Stowarzyszenia.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu.