Regulamin konkursu

Pytania w sprawie konkursu kierować na email: biuro@tpzb.org lub tel. 601 509 600

Dokumenty do pobrania:
regulamin konkursu fotografii cyfrowej
regulamin konkursu fotografii komórkowej
oświadczenie autora zdjęć

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Uroki Ziemi Brodnickiej”

I. Konkurs fotografii cyfrowej

1. Celem Konkursu jest promocja gminy Brodnica przez pokazanie ciekawych miejsc w gminie oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
2. Konkurs ma formułę otwartą, może w nim uczestniczyć każdy, kto spełni warunki regulaminu.
3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, nie zajmujące się zawodowo fotografią, zameldowane na terenie gminy Brodnica.
4. Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest realizacja prac fotograficznych na obszarze gminy Brodnica; prace muszą pozwolić na jednoznaczną identyfikację miejsca wykonania fotografii.
5. Uczestnik dostarcza od 1 do 3 prac fotograficznych o wymiarach (15×21 cm) ) na papierze fotograficznym oraz w wersji cyfrowej (w formacie JPG) w pełnej rozdzielczości na płycie CD.
6. Termin dostarczania zdjęć zaczyna się 1 września, a kończy 31 października 2011. Adres pocztowy: TPZB Gniazdo, Grzybno32, 63-112 Brodnica z dopiskiem na kopercie „Konkurs fotograficzny”.
Pod uwagę będzie brany termin wpłynięcia pracy. Fotografie złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
7. Do koperty z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy włożyć prace oznaczone na odwrocie godłem (dowolnym tekstem) oraz zamkniętą kopertę, również oznaczoną tym samym godłem, w której powinny się znaleźć dane autora – imię, nazwisko, adres, telefon i wykaz złożonych prac. W zamkniętej kopercie umieszczamy dodatkowo oświadczenie o treści, wraz z czytelnym podpisem:

„Jestem autorem / autorką załączonych zdjęć. Posiadam zgodę osób portretowanych na wystawienie i publikowanie ich wizerunku. Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego „Uroki Ziemi Brodnickiej” w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Poprzez dostarczenie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz umieszczenia na wystawie pokonkursowej z podaniem mojego imienia i nazwiska.”

8. Prace oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora. Werdykt komisji jest ostateczny.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) nie będą brały udziału w konkursie.
10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie oraz prac zdyskwalifikowanych lub wyłączonych.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 na stronie internetowej TPZB Gniazdo www.tpzb.org. Podana również zostanie wtedy data i sposób przekazania nagród rzeczowych zwycięzcom konkursu.
12. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi poczty, kuriera itp., z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności a działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za podanie błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.
13. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione.

II. Konkurs fotografii komórkowej.

1. Celem Konkursu jest promocja gminy Brodnica przez pokazanie ciekawych miejsc w gminie.
2. Konkurs ma formułę otwartą, może w nim uczestniczyć każdy, kto spełni warunki regulaminu.
3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, nie zajmujące się zawodowo fotografią, zameldowane na terenie gminy Brodnica.
4. Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest realizacja prac fotograficznych na obszarze gminy Brodnica; prace muszą pozwolić na jednoznaczną identyfikację miejsca wykonania fotografii.
5. Do Konkursu zostaną dopuszczone zdjęcia wykonane dowolnym telefonem komórkowym. Prace wykonane za pomocą innych urządzeń do rejestracji zdjęć cyfrowych zostaną odrzucone.
6. Przygotowane zdjęcia winny być zapisane w formacie JPG o wymiarach dłuższego boku nie przekraczających 1200 pikseli. Zdjęcia należy nazwać wg schematu:
Imię_Nazwisko_nr_X.jpg gdzie X to kolejny numer zdjęcia.
7. Prace należy wysłać w mailu na adres: biuro@tpzb.org . W mailu winny dodatkowo znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko, adres zwrotny e-mail, numer telefonu kontaktowego, krótki opis każdego zdjęcia (gdzie zostało wykonane). W przypadku braku powyższych danych zgłoszone prace zostaną odrzucone.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
9. Termin dostarczania zdjęć kończy się 31 października 2011. Pod uwagę będzie brany termin wpłynięcia pracy. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
10. Prace oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora. Werdykt komisji jest ostateczny.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) nie będą brały udziału w konkursie.
12. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na swoich stronach internetowych celem prezentacji wyników Konkursu. Uprawnienia te przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.
13. Osoba biorąca udział w Konkursie oświadcza, że:
a/ jest jedynym autorem wykonanych zdjęć i że posiada do niech pełne prawa autorskie.
b/ zdjęcia zgłoszone do konkursu wykonane zostały za pomocą telefonu komórkowego.
c/ nadesłane zdjęcia oraz żaden element przedstawiony na zdjęciu nie powstał w wyniku fotomontażu lub celowego działania zmieniającego uprzednio zarejestrowany obraz.
d/ wyraża zgodę na publikację jej imienia i nazwiska jako zwycięzcy lub uczestnika konkursu
14. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 na stronie internetowej TPZB Gniazdo www.tpzb.org. Prace zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej TPZB Gniazdo.
15. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za podanie błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.
16. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione.

Pytania w sprawie konkursu kierować na email: biuro@tpzb.org; tel. 601 509 600