Przekaż 1% podatku

Zapraszamy do wspierania działalności TPZB Gniazdo.

Każda darowizna, każda wpłata jest przeznaczona na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia.
W dotacjach można zaznaczyć na jaki cel statutowy ma zostać przeznaczona.

Nie działamy dla zysku. Członkowie stowarzyszenia poświęcają swój czasu i posiadane umiejętności dla działalności społecznej.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo
Grzybno 32

Nr konta: 72 2130 0004 2001 0552 7312 0001

pobierz druk przelewu

TPZB Gniazdo jest organizacją pożytku publicznego.

Upoważnia to nasze Stowarzyszenie do pozyskiwania 1% podatku.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej?
– wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37, PIT–38, PIT-39 .
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy
numer KRS organizacji pożytku publicznego 0000381577 i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz stowarzyszenia.
Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Następnie to Urząd Skarbowy przekazuje kwotę na konto organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał w swoim zeznaniu.
Podatnik nic nie wpłaca.

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego?
• podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
• podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
oraz pochodnych instrumentów finansowych

Dziękujemy Ci za zainteresowanie i pomoc!